grafik senioren

Sociální zemědělství se
staršími lidmi


Zákládní informace & znalosti

Na jedné straně je zřejmé, že když mluvíme o "starších" lidech, máme na mysli ty, kteří jsou starší od určitého chronologického věku. Ale to je samozřejmě jen malá část příběhu! Životy lidí se s přibývajícím věkem velmi liší, například z hlediska jejich příjmů a rodinného stavu, jejich zdraví, úrovně sociálních vazeb a společenské aktivity, a dokonce i z hlediska toho, zda jsou stále v práci.

Starší lidé s demencí

Lidé, kteří hledají alternativní koncepty bydlení pro starší osoby

Starší lidé potřebující dlouhodobou péči

Přínosy a výstupy, které může sociální zemědělství zprostředkovat (a v jejichž dosažení můžete klienty podpořit)


Jaké aktivity?

KLÍČOVÝ BOD: Neexistuje JEDEN soubor činností nebo přístupů, které by měly pro tuto skupinu zvláštní hodnotu a význam. KAŽDÁ činnost na farmě může být tou správnou, pokud je pro daného jedince příjemná, vhodná a bezpečná. Některé návrhy ze stávající praxe zahrnují:

Práce na zahradě se zeleninou, ovocem, květinami a bylinkami může být velmi přínosná z hlediska smyslového prožitku a poskytuje příležitost spojit se s ročními obdobími a s novým životem. Tato skupina může mít vysokou úroveň znalostí a pěstitelských zkušeností z vlastních zahrad nebo z výchovy: společná práce vedle sebe může poskytnout dobrou příležitost k přispění a sdílení těchto znalostí. Tyto znalosti a životní zkušenosti lze využít také při údržbě farmy nebo domácnosti, jako je oprava nářadí a vybavení nebo pomoc při odstraňování problémů v oblastech, jako jsou topné systémy nebo stroje.

Stejně tak jakákoli činnost prováděná v kuchyni na statku, jako je vaření, pečení, zavařování, sušení bylin apod., může v lidech uvolnit znalosti a vzpomínky a zároveň jim poskytnout pocit domova a pospolitosti. Společné jídlo je opravdu důležité, ještě lepší je, když lidé pomáhali s přípravou jídla.

Zajistěte příležitosti k prosté procházce po okolí nebo k využití krajiny či vybavení farmy, abyste si podle fyzických schopností lidí lehce zacvičili.

Mnoho farem, které pracují se staršími lidmi, zařazuje do svého programu i některé umělecké nebo řemeslné práce, které umožňují lidem, kteří nemusí být tak fyzicky pohybliví, aby se stále cítili součástí života na farmě. Mnohé z nich mohou být spojeny s identitou farmy. Lidé tak mohou například skicovat nebo malovat výjevy z farmy, pracovat se dřevem z pozemku, fotografovat a vytvářet alba, vytvářet sezónní dekorace nebo sbírat a vystavovat sušené listy a květiny.

Cokoli společenského! Příležitostí k setkávání, povídání, poslechu hudby, zpěvu, možná i tanci - všech těchto příleži- tostí je třeba využít a těšit se z nich, když se naskytnou.


Jaký zvolit přístup?

Respektování jednotlivce a jeho autonomie
Všichni dospělí jsou různí a přinášejí s sebou své individuální životopisy a zkušenosti. Je třeba respektovat individuální preference a je nezbytné respektovat autonomii starších lidí, a to i v případě, že jsou do určité míry oslabeni.

Vyhněte se předsudkům
Je opravdu běžné, že si o starších lidech vytváříme negativní (nebo někdy dokonce pozitivní!) stereotypy, například o tom, co je bude zajímat nebo jaké jsou jejich schopnosti (např. ve vztahu k technologiím). Nebo může mít člověk tendenci se nad lidmi povyšovat či je litovat. Abychom se vyhnuli tomu, že se ageismus stane sebenaplňujícím se proroctvím, můžeme si položit otázku, jaké jsou naše názory na stárnutí a co očekáváme od ostatních v budoucnu, až budeme staří. Na tomto základě je mnohem pravděpodobnější, že budeme ke starším lidem přistupovat jednoduše jako k lidem se všemi různými názory, perspektivami, schopnostmi a problémy, které z toho vyplývají.

Podpora nezávislosti a schopností
Pokud lidé mohou něco udělat sami bez pomoci druhých, měli by to udělat, i když k tomu potřebují více času. To může také pomoci posílit zbývající schopnosti a zpomalit proces stárnutí .

Respektujte, že lidé budou chtít a potřebovat od pobytu na farmě různé věci
Tato skupina přirozeně zahrnuje širokou škálu schopností, od těch, kteří jsou velmi zdatní a hbití a jsou schopni vykonávat základní a běžné úkoly, až po ty, kteří mají fyzické nebo duševní problémy, což znamená, že mohou být více omezeni v tom, co mohou dělat, a/nebo budou potřebovat úpravy vykonávané práce. Například podstatně vyvýšené záhony na zahradě nebo ve sklenících budou pro lidi jednodušší než práce na úrovni země. Stejně tak mohou být někteří lidé spokojeni a budou mít značný užitek z pouhého pobytu na farmě, z toho, že si užívají prostředí, společnosti a jídla. Jejich pozornost se může do značné míry soustředit na farmu jako na společenské vyžití.

Jiní se mohou chtít zapojit mnohem výrazněji, včetně účasti na plánování a rozhodování, a využít k tomu své schopnosti a životní zkušenosti. Tato skupina může chtít pracovat po boku jiných skupin účastníků a dokonce je podporovat, působit jako druh dobrovolníka i účastníka. V ideálním případě byste se měli umět odpovídajícím způsobem přizpůsobit a v případě, že se jedná o skupinu lidí, zajistit rovnováhu, aby každý dostal alespoň něco z toho, co potřebuje.

Pobytové sociální farmy … ucelený podnik
Pokud lidé žijí na farmě, budou se nacházet někde na kontinuu od vysoké nezávislosti až po možnou potřebu značné úrovně péče. A to se může u každého jednotlivce v průběhu času měnit. Tento typ sociálních farem by vyžadoval specializovaný přístup, který je vyžadován v typičtějších denních službách. Bylo by třeba zvážit vše od návrhu budovy a zařízení, přes vstup odborníků a služeb v oblastech, jako je lékařství, sociální péče, ošetřovatelství, ergoterapie, fyzioterapie atd., až po plánování toho, co se stane, až osoba nebude schopna péče v tomto prostředí.


Možné problémy a jak je zvládnout

Problémy s pohyblivostí a tělesná omezení Pokud jste zvyklí pracovat s jinými skupinami, bude možná nutné přizpůsobit druhy činností prováděných na farmě, tempo provádění činností a rozsah, v jakém lze činnosti provádět za špatného nebo extrémnějšího počasí. Téměř jistě budete muset mít možnost provádět větší počet činností uvnitř, než je tomu u jiných skupin, a mít k dispozici teplé, pohodlné a příjemné prostory pro setkávání, společenské akce a stravování.

Na farmě mohou být nutné určité drobné stavební úpravy. Patří mezi ně: vyvýšené záhony v různých výškách, nájezdové rampy u vchodů, protiskluzové a bezbariérové podlahy, dobré osvětlení, přístupné toalety a nářadí v dosahu, v dobrém technickém stavu a přizpůsobené schopnostem účastníků. Může být nutné poskytnout speciálně upravené nástroje, aby se lidé mohli plně účastnit.
Problémy související s demencí Lidé trpící demencí mohou vykazovat různé projevy chování a příznaků, které byste měli znát. Patří mezi ně zřejmé problémy s pamětí - včetně zapomínání toho, co se na farmě stalo dříve ale také dezorientace a zmatenost. Lidé mohou na svou situaci reagovat frustrací, depresí nebo agresí. Z praktického hlediska mohou mít lidé tendenci se toulat nebo se vystavovat většímu nebezpečí, že se stanou účastníky nehody nebo se zraní. Neexistují nutně "řešení" těchto potenciálních problémů, ale způsoby, jak vytvořit takovou atmosféru a podmínky, které vám umožní je zvládnout.
  • Důležité je vytvořit dobrý pocit struktury a spolehlivosti. Aby se každý den dělaly věci v podobném pořadí a lidé věděli, co mohou očekávat. Důležité je také poskytnout na vše dostatek času a nespěchat na lidi.
  • Někteří lidé mohou potřebovat společnost a podporu po celý den, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a blaho.
  • Přístupy, jako je validační terapie, vycházejí z myšlenky, že je pozitivnější vstoupit do reality člověka s demencí, než ho nutit, aby se vrátil do naší reality.
  • V souladu s tím je důležité vyhýbat se konfrontaci, vyzývání osoby nebo jejímu provokování škádlením, smíchem či kritikou.
Nedostatek motivace a entuziasmu Nepropadejte panice a neberte si to osobně. Možná budete muset snížit očekávání ohledně toho, co bude v daný den hotovo, a přizpůsobit se náladám a úrovni energie lidí. Některé dny budou živější než jiné a už jen to, že lidem poskytnete prostor a místo, kam mohou jít a kde mohou být, je samo o sobě velkým pozitivem.
Pocit ztráty Mnoho starších lidí, kteří budou mít přístup k sociálnímu zemědělství - zejména ti, kteří se přestěhují na farmu - bude na začátku poslední fáze svého života. Významně přispějete k tomu, abyste jim zajistili dobrou kvalitu života až do smrti. Musíte být také ochotni přijmout umírání a truchlení jako součást svého života a jako součást života lidí, se kterými a vedle kterých pracujete.