grafik psychisch beeintraechtigte personen

Sociální zemědělství s lidmi
s duševním onemocněním


Definice & porozumění duševnímu onemocnění

Některé typické problémy/poruchy duševního zdraví

 • Poruchy nálady zahrnují depresivní poruchy a bipolární poruchy
 • Úzkosti nebo poruchy související se strachem (včetně generalizované úzkostné poruchy, fóbií, panických poruch, obsedantně kompulzivních poruch)
 • Schizofrenie a další psychózy
 • Poruchy osobnosti
 • „Syndrom vyhoření“ nebo závažné poruchy související se stresem

Je však nutné si uvědomit, že každý člověk je individuální a přichází s jedinečným souborem vlastností, výzev a problémů. Vliv mají i další faktory, jako je věk, pohlaví, míra zájmu o zemědělství a přírodu, kvalita systému odborné podpory, kulturní postoje k duševnímu onemocnění atd. Tyto faktory mohou ovlivňovat úroveň aktivity lidí, vztahy s ostatními, zájem a zapojení do dění. Také mohou pomoci určit druh činností a přístupy, které budou nejlépe fungovat při řešení problémové situace.


Přínosy sociálního zemědělství a co pozitivního může nabídnout lidem s duševním onemocněním (a čeho můžete lidem pomoci dosáhnout)


Jaké činnosti jsou ideální?

KLÍČOVÝ POZNATEK: Neexistuje JEDINÝ přístup nebo soubor aktivit, které by měly zvláštní hodnotu a význam. Jde spíše o to podporovat jednotlivce na vaší farmě, aby zjistili, v čem jsou dobří a co je zajímá, co zlepší jejich život. První dny by měly být velmi flexibilní a měly by zahrnovat proces vzájemného poznávání mezi vámi a lidmi s duševním onemocněním.

Práce se strukturou a rytmem
Čas strávený na farmě by měl mít spolehlivý rytmus, který odpovídá ročním obdobím, času v průběhu dne, úkolům, které je třeba vykonat, a povinnostem, které jednotlivci dostávají. Tento rytmus poskytuje bezpečný rámec, ve kterém mohou být lidé podporováni v rozvoji dobrého stavu a sebejistoty. Jedná se o přirozený způsob, bez „poučování“, jak ukázat výhody rutiny a zvyků na farmě, ale i mimo ni.

„Takže vlastně objevujete, co je skutečný život. Především každodenní rutina se zvířaty, pouštění kachen a hus brzy ráno ven, a večer je zase zaháníte. A to dává strukturu a rámec, který není rigidní, ale je živý a poskytuje prostor pro vzájemné setkání.“*

Různé úkoly
Je dobré mít připraveny různé rutinní úkoly, které se opakují každý týden, a v rámci kterých lidé mohou zažít svůj pokrok a získávat větší sebedůvěru. Důležité jsou ale také nové projekty, do kterých se lidé mohou zapojit a rozvíjet se . Tyto nové projekty by mohly vycházet z předchozích zájmů nebo dovedností lidí, dávat jim příležitost vyniknout a zažít úspěch. Například, pokud mají zájem o práci se dřevem, můžete se soustředit na stavbu nového kurníku nebo vyvýšeného záhonu.

Blízký kontakt s přírodou
Poskytněte prostor a čas pro každodenní příležitosti k propojení s rostlinami a půdou, se zvířaty na farmě, s lesem nebo řekou, se zvuky, vůněmi a „zážitkem“ přírody.

"Když lidé moc přemýšlejí, tak jim říkám: jděte a plejte trávu rukama a ne motykou, protože pak jste blíž k půdě."*

Významné úkoly a aktivity
Důraz by měl být kladen na úkoly, které jsou "skutečné" a nevykonstruované, které je třeba udělat. To dává opravdový pocit úspěchu, kdy lidé přispívají k něčemu většímu, než jsou oni sami.

Úkoly které podporují týmovou spolupráci
Práce na společných úkolech podporuje konverzaci a spolupráci. Je to skvělý způsob, jak povzbudit lidi, kteří mají sociální úzkost, nebo kteří postrádají sociální dovednosti a sebedůvěru, aby se „otevřeli“ a spolupracovali s ostatními. Účastníci by měli být povzbuzováni k tomu, aby pracovali ve dvojicích nebo ve skupinách na konkrétních úkolech, jako je pletí na určitém místě, nebo společné používání nářadí.


Jaký zvolit přístup?

Buďte přítomní, zakotvení a intuitivní
Možná ještě více než při práci s jakoukoliv jinou cílovou skupinou je u osob s duševním onemocněním potřeba, aby farmář sám byl v dobrém duševním rozpoložení a aby byl schopen odložit své vlastní obavy a starosti. Musí být také citlivý a ostražitý k náladám lidí nebo zdrojům stresu a úzkosti, a podle toho by měl být schopen také reagovat.

Potřeba lidského přístupu
Je důležité, aby se s klienty zacházelo jako s lidmi, a ne jako s „případy“. V tomto ohledu je potřeba sociální farmu chápat jako prostor, kde každý má co nabídnout – od empatického přístupu ke zvířatům, až po pečlivý přístup ke svěřenému úkolu. Respekt k lidem zahrnuje také schopnost upozornit je na jejich chování na farmě, pokud je to nutné (ať už to souvisí s jejich duševním zdravím nebo nikoliv). Rozdíly by také neměly být patrné v oblečení. Každý by měl mít možnost přijít „v čemkoliv“, přičemž by neměly být na první pohled viditelné rozdíly mezi farmářem, zaměstnanci a klienty.

„Jedna z věcí, kterou může sociální farma nabídnout, je to, že toho člověka na začátku neznáte – na rozdíl od služby, která ho zná pouze jedním způsobem. Farmáři mohou mít sku- tečně pocit, že lidé u nich na farmě se mohou rozvíjet a mají potenciál. Pokud si to budeme pamatovat, samotná víra v tuto možnost může lidi posunout dál.." *

Příklad hodný nápodoby
Čas strávený na farmě by měl ukazovat zdravé návyky v podobě rutin, stravování, pohybu, držení těla, spánku atd. Život na farmě může poskytnout každodenní příklady správné sebepéče, bez zbytečného teoretizování (např. sprcha po pracovním dni, dobrá snídaně, která vás nastartuje pro daný den).

Relaxace a zábava
To, co může v životě mnoha lidí nejvíce chybět, je dobrá zábava a radost, přestávka od úzkostí nebo nadměrného přemýšlení. Je důležité dělat věci zlehka a srdcem a dělat i takové činnosti, ku kterých se lze bavit – např. hraní se psem nebo vodní bitva v horkém dni. Ale nemělo by to být ‚vynucené‘: použijte svůj vlastní úsudek pro to, abyste rozpoznali, co bude jednotlivé účastníky bavit a k čemu budou otevření. Součástí života na farmě by měly být i další příležitosti k setkávání a vzájemnému sdílení – při jídle, při oslavě něčích narozenin nebo svátku.

Vytvořte pocit sounáležitosti
Je velmi důležité, aby účastníci sociálního zemědělství cítili, že jsou součástí života na farmě, že na nich záleží, že nejsou sami. Že je někdo postrádá, když nejsou přítomni.

„[Je důležité, aby] měli pocit, že na své problémy a životní trápení nejsou sami, že jsou obklopeni chápajícím prostředím a dalšími klienty a zaměstnanci.“ *


Možné problémy… a jak je zvládnout?

Nedostatek motivace, nadšení nebo zapojení.
Toto je zvláště časté u depresivních poruch, což se může se projevovat nízkou úrovní energie, občas způsobenou léky, stížnostmi na fyzické příznaky a špatnou docházkou.
 • Nepanikařte a neberte si to osobně.
 • Nemějte vysoké očekávání od toho, co v daný den stihnete.
 • Zdůrazňujte to pozitivní, co se povedlo.
 • Buďte připraveni neustále se přizpůsobovat náladám klientů a jejich možnostem.
 • Přijměte, že se lidé mohou chovat určitým způsobem, protože mají naučené různé vzorce chování. Ale také mějte odvahu jemně klienty vybídnout ke změně chování.
Úzkosti a sociální úzkosti
Lidé mohou pociťovat úzkost z nového prostředí, ze situací, které mohou nastat, ze své vlastní schopnosti věci zvládat. Tyto úzkosti mohou být velmi individuální (např. strach z jídla před ostatními, úzkost z jízdy na farmu).
 • Udělejte si čas na to, abyste klienty postupně uváděli do dění na farmě a do nových situací/činností (např. používání nového nářadí nebo u návštěvy u sousedů).
 • Zajistěte snadný přístup k činnostem, které klienty uklidňují a které považují z a příjemné (např. hladění psa, procházka po polích).
 • Dejte lidem čas a prostor sami na sebe, pokud to potřebují.
 • V případě fobií byste měli identifikovat jejich spouštěče na farmě, a buď je odstranit, minimalizovat, nebo v některých případech spolupracovat s klientem na jejich překonávání (podle toho, která možnost je pro daného člověka nejvhodnější).
Přílišné nadšení nebo nadměrná aktivita
K té může docházet při práci s lidmi s bipolární poruchou, nebo s lidmi s poruchou pozornosti (ADHD).
 • Návaly kreativity a přílišné energie, které jsou efektivně usměrňovány, mohou vést k vysoké produktivitě a pocitům úspěchu.
 • Musí se ale udržovat rovnováha, která zajistí pohodlí a bezpečnost všech ostatních na farmě. Někdo může mít potřebu pracovat na jiné části farmy, nebo samostatně na vybraných úkolech.
Agresivní nebo velmi náročné chování
V malém počtu případů mohou lidé projevovat agresi vůči farmáři, zaměstnancům nebo jiným účastníkům.
 • Buďte pozorní k měnícím se náladám lidí a reagujte rychle a klidně, abyste (v ideálním případě) zabránili eskalaci.
 • Neberte si to osobně a nezlobte se. Toto chování je zřídka kdy osobní, spíše se jedná o důsledek psychického onemocnění.
 • V případech výrazné agrese je prvořadou prioritou zajistit bezpečnost každého na farmě – včetně toho zamezit přístupu k nářadí a k místům na farmě, které by mohly být nebezpečné, a kde by mohlo dojít k újmě na zdraví.