grafik koerperlich beeintraechtigte personen

Sociální zemědělství
Lidé s tělesným postižením


Definice & porozumění tělesnému postižení

→ Známé druhy tělesného postižení

Dětská mozková obrna: způsobená prenatálními, peri nebo postnatálními problémy nebo poraněním mozku, infekcemi a degenerativním onemocněním. Existují různé formy mozkové obrny v závislosti na části mozku, která je poškozena.

Míšní obrna: Může být způsobena různými nemocemi, ale nejčastější příčinou je poranění míchy při autonehodách a traumatech při adrenalinových sportech. Zdravotní stav a motorické schopnosti závisí na stupni poškození míchy a také na místě jejího poškození.

Spina bifida: je vrozená vada páteře, která se projevuje od narození. Způsobuje poruchy citlivosti a hybnosti končetin, může vest k rozvoji svalových a kosterních problémů.

Amputace: ztráta jedné nebo více částí těla z důvodu úrazu, zranění, infekce atd.

Salová dystrofie: je progresivní onemocnění spojené se ztrátou svalové tkáně a snížením síly svalů. Má genetickou příčinu, přičemž způsobuje postupné zhoršení pohybových schopností člověka.


Co farma může (a měla by) nabídnout?

Obecně lidem s postižením

"Tady… se cítím dobře. Tady mám poprvé pocit, že jse cennou součástí společnosti.”*

 • Přijetí a možnost být vidět jako člověk, ne pouze jako osoba s postižením.
 • Příležitost mít srovnatelnou zkušenost jako vrstevníci bez postižení; používat stroje, řídit tractor, sedět, jíst a povídat si s ostatními uprostřed pracovního dne.
 • Smysluplnou práci, ke které mohou přispět.
 • Sociální vazby, přátelství a posit společenství.
 • Lepší duševní zdraví, snížený pocit naštvání, deprese, stresu a únavy.
 • Neklinické, poklidné, neformální a domácké prostředí.
 • Možnost být v kontaktu se zvířaty a starat se o ně.
 • Učit se se, jak se zapojit do praktické činnosti.
 • Zakusit nové zvuky, vůně, pohled, cítit jiné věci — pozitivní senzorická zkušenost je zde dostupná téměř pro každého bez ohledu na úroveň postižení.
 • Možnost růstu nezávislosti a vlastních dovedností.
 • Legrace 😊

Lidem, kteří se narodili bez tělesného postižení Může chvíli trvat, než se člověk přizpůsobí emocionálním a fyzickým výzvám, které jejich tělesné postižení nyní přináší. Běžné bývají pocity bezmoci, úzkosti, frustrace a sebelítosti. Pobyt na farmě by měl poskytnout příležitost využít jejich dovednosti a znalosti při výkonu praktických a smysluplných činností. Mohou se o tom přesvědčit na vlastní oči dříve, než je na to někdo jiný upozorní, že (stále) mají co nabídnout. Místo toho, aby mysleli jen na sebe, na farmě mohou zjistit, že na jejich péči závisí zvířata a rostliny a to jim může dodat na sebevědomí.
Lidem, kteří se narodili s tělesným postižením Cyklidké opakování faremních činností, ale zároveň jejich variabilita, přináší jistý prvek stability, který lze zakoušet ve skupině I o samotě. Farma poskytuje spoustu času k pozorování, ke společné práci a ke sledování, jak se člověk stává samostatnější a kompetentnější.
Mladým lidem s tělesným postižením

"Pro mladé muže na vozíku je důležité, aby mohli třeba sekat dřevo a cítit se jako normální kluci. " *

Mladí lidé se zdravotním postižením jsou často omezeni v každodenních činnostech a účasti na obvyklých sociálních rolích a čelí větším potížím v zaměstnání, volnočasových aktivitách a mobilitě a mohou mít méně zkušeností s intimními vztahy. Obvykle mají méně příležitostí zažít běžné aktivity adekvátní lidem jejich věku. Hůř se socializují, mají méně kontaktu s vrstevníky, méně chodí na brigády. Obecně je kvalita jejich života často ovlivněna chronickou bolestí související s postižením, mohou mít nižší fyzickou zdatnost, trpět únavu a častěji mají sklony k depresi a stresu.

Sociální zemědělství zjednodušuje setkání s různými lidmi a příležitost zažít svět mimo vlastní omezení. Může také mladým lidem dovolit zažít alespoň něco z toho, zažívají jejich vrstevníci. Obecné přínosy sociálního zemědělství jsou velmi důležité pro duševní zdraví.

Jaký zvolit přístup?

Důstojnost a respekt
Ke všem dospělým lidem s tělesným postižením by se mělo přistupovat jako k dospělým. To znamená být při pomáhání a v komunikaci uctivý, zdvořilý a laskavý. Znamená to take podporovat důstojnost osoby tím, že bude dbát na její soukromí, respektovat důvěrnost, včetně jejich rozhodnutí, respektovat jejich práva a oceňovat jejich odlišnosti. Nezapomeňte vždy vidět osobu, ne postižení.

Seznámení se a stanovení cílů
Než na sociální farmu dorazí lidé s tělesným postižením, je dobré si ujasnit, jaké možnosti bude ten konkrétní člověk mít. Může se na farmě a na dvoře dobře pohybovat? Není třeba upravit prostor? Co může člověk dělat? Co bude možné dělat později? To se nejlépe odhaduje na místě a po dobrém sezámení se s farmou. Dále je klíčové podporovat sebeurčení osob tím, že je budeme povzbuzovat, aby si stanovili své vlastní cíle a zjistili, jak jich dosáhnout v kontextu celkového faremního provozu.

Klíčová je flexibilita
Práce by měla být průběžně přizpůsobována a upravována podle individuálních potřeb a schopností člověka. V úvahu připadá střídání aktivit, upravená pracovní doba umožňující individuální i týmovou práci. Prostřednictvím metody pokus– omyl lze zjistit, co člověk dokáže. Úprava prostředí je na farmě jednodušší díky flexibilitě a podnikavému duchu sociálních zemědělců.

Trpělivost a čas
Je třeba najít rovnováhu mezi prací, podporou lidí a jejich zapojením do zemědělství a potřebou zajistit, aby lidé mohli pracovat vlastním tempem, které je pro ně pohodlné. Pro lidi s tělesným postižením hraje nižší pracovní tlak zásadní roli kvůli jejich přirozenému omezení a bariérám. Je nutné zajistit, aby lidé s tělesným postižením měli dostatek času na dokončení úkolů – a to co nejsamostatněji – to znamená, že později budou ochotněji pokračovat sami. Tlačit je k něčemu, co možná nejsou schopni zvládnout, se může obrátit proti nim a vést k pocitu selhání a viny.

Pozor na omezení a problémy
Přestože je sociální zemědělství spojeno převážně s pozitivními aspekty, je třeba mít na paměti I některé problémy a omezení.


Jaké aktivity jsou ideální ?

Každodenní faremní činnosti
Nepřemýšlejte o tom. Jádro času tráveného na farmě by měly tvořit jednoduché a obyčejné činnosti, ve kterých se lidé cítí dobře. Je důležité, aby je práce bavila a byla skutečně užitečná, např. krmení ovcí, sběr vajec, setí semen, kartáčování poníka.

Činnosti, které dokáží dělat samostatně nebo podporují samostatnost
To je jeden z nejdůležitějších cílů, protože rozvoj samostatnosti lidí s tělesným postižením bývá při práci s nimi často na posledním místě. Lidi je třeba povzbuzovat, aby si věci alespoň vyzkoušeli, zapojili se do plánování a rozhodování, vystoupili ze své komfortní zóny a dělali samostatně to, co zvládnou. Níže popsané úpravy samostatnost podpořit.

Činnosti, které zlepšují fyzickou sílu, kondici a pracovní kapacitu
Může se jednat o skupinu s celkově špatnou kondicí a fyzickým zdravím, proto aktivity na farmě nabízí vynikající příležitosti k citlivému zlepšování kondice, síly a hbitosti, a to na základě metody „health by stealth“. Představte si to jako ‚fyzioterapii na farmě‘. Ohýbání, natahování, zvedání, tlačení, otáčení se pomocí běžného zemědělského vybavení, pokud možno chůze do kopce a po nerovném povrchu (pro ty, kdo nejsou na invalidním vozíku): to vše může průběžně vest k celkové pozitivní změně.

Úpravy prostředí

Pokud chcete na farmě ubytovat lidi s omezenou mobilitou, bude třeba provést některé úpravy prostoru. Z nich mohou nakonec těžit i další lidé, kteří přicházejí za sociálním zemědělstvím, a dokonce i rodinní příslušníci. Celkovým záměrem by mělo být, aby se lidé mohli na farmě pohybovat a pracovat co nejsnáze a nezávisle. Aby nemuseli překonávat překážky a potýkat se s úkoly, které nemohou dělat, nebo se někam kvůli nedostupnosti nemohou dostat. Měli byste pracovat s jednotlivci tak, abyste společně naplánovali to, co potřebují.

"Máme zaměstnance, který potřebuje chodítko. Používá rolátor. Dělá ale rád práci, kterou může dělat vsedě: například sázení rajčat ve skleníku