grafik geistig beeintraechtigte

Sociální zemědělství s
mladými lidmi


Základní informace


Mezi společné znaky patří to, že tito lidé málo kdy zažili úspěch, trpí nízkou úrovní sebedůvěry a sebeúcty, mají tendence podceňovat se (nebo někdy se naopak přeceňovat), vykazují potíže v komunikaci, zejména s dospělými, a zastávají negativní nebo obranné postoje obecně, zejména vůči autoritám.

→ Překonat překážky, vytvořit bezpečné a přijímající prostředí, podpořit mladé lidi, aby se nebáli být aktivní, aby získali sebedůvěru a našli sami sebe. To je cílem sociálního zemědělství.

Konkrétní přínosy a výsledky

…čeho mohou mladí lidé dosánout a jak je v tom podpořit


Na čem stojí úspěch při práci s mladými lidmi

Vytvořte bezpečné prostředí….
Mladí lidé i všichni zaměstnanci musí na farmě dodržovat bezpečnostní normy a samozřejmě by neměli být vystaveni vyloženě nebezpečným situacím. Vytváření bezpečného prostředí je především o vztazích mezi lidmi a o dlouhodobém klimatu, které všichni zúčastnění vytvářejí. Jako farmáři již jistě víte, že když se jakékoli zvíře (včetně nás lidí!) necítí bezpečně, pak je nejisté a bude se snažit vytvořit prostředí, ve kterém se nebude cítit ohroženo. Teprve v bezpečném prostředí se lidé stávají otevřenými novým podnětům a novým perspektivám, jsou připraveni učit se, rozvíjet se a navazovat zdravé vztahy. To platí obzvlášť pro mladé lidi s některými z problémů, které jsme popsali.

Jak podpořit bezpečné prostředí

 • Buďte plně přítomni v každém okamžiku, buďte autentičtí.
 • Věnujte stejnou pozornost všem členům skupiny a projevujte o ně zájem jako o lidi.
 • Zapojte mladé lidi do (alespoň části) rozhodování.
 • Staňte se přirozenou autoritou, která není ani rodičem, ani učitelem, ani přítelem.
 • Podporujte soudržnost a týmovou práci ve skupi-ně.
 • Ujistěte se, že všichni rozumí pravidlům a nor-mám a přijímají je.
 • Podporujte zdravé vztahy na farmě.

Znaky bezpečného prostředí

 • Upřímnost mezi členy skupiny
 • Lidé si navzájem důvěřují, když pracují společně
 • Humor - lidé se smějí a vtipkují (ale pozor na ironii a sarkasmus).
 • Soudržnost skupiny/společnosti
 • Spokojenost skupiny/společnosti
 • Bezpečné způsoby řešení konfliktů
 • Dobrá koncentrace na zadané úkoly
 • Snaha o dobré výsledky celé skupiny/společnosti

…To vše s výzvami, které budou lákat ke zdolání
Pokud se vám podařilo vytvořit bezpečné prostředí a získat vzájemnou dů-věru, bude pro vás snazší klást před mladé lidi výzvy, aby se snažili podávat dobré výkony, zažívat úspěchy, dosahovat úspěchů a to vše i z jejich vlast-ního popudu. Situace s určitou výzvou budou pravděpodobně vyžadovat, aby mladí lidé vystoupili ze zóny pohodlí, kde se cítí bezpečně, do zóny lehkého nepohodlí a učení se. Vhodně zvolená výzva bude doslova lákat k tomu, aby byla zdolána. Na farmě by to mohlo být povzbuzování k převzetí odpovědnosti za dojení krav nebo dávkování krmiva ovcím či převzetí ve-dení při plnění skupinového úkolu. Zatímco příliš snadné úkoly budou nud-né (nejsou to výzvy), příliš obtížné výzvy mohou dotyčného dostat až do zóny ohrožení - do situace, ve které se necítí bezpečně. A zatímco někdo může být zdravý, silný a v dobré fyzické kondici, může být zároveň velmi křehký co se psychického tlaku týče nebo vůbec nemusí zvládat nepříjem-nou interakci. Klíčové je přistupovat k mladým lidem individuálně a věno-vat pozornost jejich potřebám a hranicím různých oblastí jejich komfortní zóny.

Buďte autentičtí a plně přítomní
Velký vliv na mladé lidi máte už tím, že budete v danou chvíli plně přítomní, že budete mladému člověku skutečně věnovat pozornost a naslouchat mu, že ho budete brát vážně a že svým zájmem o něj dáte najevo, že vám na něm záleží, a že se učíte jeden od druhého a z prostředí, které vás obklopuje.

“Jdu do toho se základním post-ojem: lidé jsou obecně dobří. Už to vytváří zcela jiný rámec než: "Ach jo, ty jsi teda silně trauma-tizovaný, narušený puberťák, kterému musím věnovat pozor-nost". Jde o naslouchání a bu-dování důvěry mezi lidmi. Opravdu věřím, že každý má svůj příběh a mladí lidé chtějí vyprávět ten svůj.”*

Budujte vztah
Buďte především sami sebou a v dalším kroku se zaměřte na některé postupy, které s mladými lidmi dobře fungují. Mezi ně patří umíte-li složit někomu autentický kompliment, upozorňování na to, že se věci daří, prolínání "bezpečných" témat a úkolů s náročnějšími a skutečná pozornost věnovaná zájmům, zvláštnostem a osobnostem jednotlivců. Pro efektivní práci s touto skupinou budete pravděpodobně muset „přepínat“ mezi různými pozicemi nebo rolemi. Nejste jen šéfem, ale někdy i důvěrníkem, poradcem, poslem a přítelem. Klíčem k úspěchu je humor, empatie a ochota podělit se také o některé vlastní příběhy.

A dál už to nechte na farmě a na přírodě … jen ať kouzlí, jak umí
Ve většině případů budou mladí lidé, kteří přijdou na vaši farmu, dostatečně zdatní a schopní vykonávat širokou škálu úkolů. Na rozdíl od některých jiných cílových skupin nemusíte nutně zabývat seznamy čin-ností, které jsou obzvláště vhodné nebo nevhodné. Samozřejmostí jsou každodenní, smysluplné a pro mladé lidi i hodnotné činnosti a úkoly, při kterých může každý přispět a při kterých se mladí lidé mohou učit a zvyšovat si sebevědomí. V mnoha ohledech jde prostě o to, aby si dokázali nalézt své místo a pro-stor, aby mohli společně plnit úkoly, aby zažívali výhody pobytu v přirozeném prostředí a vazby, které se mezi všemi zúčastněnými přirozeně vytvářejí, a aby to celé fungovalo. Jde o nalezení rovnováhy mezi velkým úsilím, které do aktivit vložíme a tím, že necháme vše jen tak plynout. Zde je několik užitečných rad:

“Někteří si sami vyhledávají úkoly, při kterých musí prokázat zodpovědnost. Většina lidí zde krmí zvířata. Myslím, že je to skvělé. Nebo třeba pokračují ve stavbě plotu. Později to zkoušejí úplně sami. Dát jim v tom svobodu, aniž bychom říkali "musíš", ale jen "mohl bys", to je důležité.”*


Možné výzvy … a jak je překonat

Mladí lidé, kteří přicházejí na sociální farmy, mohou mít problémy nejen se svou socializací, ale mohou mít i velmi negativní životní zkušenosti, jako je zneužívání drog nebo alkoholu, kriminální minulost, rozvolněné nebo chybějící rodinné vazby, nedostatečné vzdělání atd. Vy s tím nebudete mít nic společného, ale někdy se budete muset vypořádat s tím, co tato minulost přináší, včetně nedůvěry nebo vzdoru vůči autoritám, uzavřenosti a potíží v komunikaci, problémů s chová-ním a nízkým sebevědomím nebo sebedůvěrou.

Někteří mladí lidé nemusí sociální zemědělství vnímat jako "cool" a mohou se bránit tomu, aby se do něj plně zapojili. Možná se nechtějí pohy-bovat mimo svou stávající sociální "bublinu", i když je to nezbytné pro získání nové perspektivy.

Někteří mohou mít problém s "opravdovostí" prostředí farmy: s relativním nepořádkem, s neu-stálým koloběhem práce, se zápachem a špínou spojenou s chovem zvířat nebo s pobytem venku, kde je jim příliš horko, zima nebo mokro. Někteří si to však mohou vychutnávat, uvolnit se a relaxo-vat, protože cítí, že prostředí není dokonalé a bez poskvrny, takže ani oni nemusí být dokonalí. A ně-kteří projdou cestou od odporu k uvolnění, od obav, že si ušpiní tenisky, k radostnému obutí pra-covních bot nebo holínek.

Fyzická práce může být velmi náročná a mladí lidé na ni často nejsou zvyklí, protože mnozí z nich žijí velmi sedavým způsobem života.

Na farmě je důležitý prvek opakování a rutiny, který může někomu připadat nudný nebo zbytečný (alespoň zpočátku). Mladé lidi bude třeba vést k tomu, aby pochopili skutečný význam každodenní práce a povinností. Jakmile se jim to podaří, budou obvykle reagovat dobře, protože obvykle ocení, když dělají "skutečnou" práci, která je potřebná a důležitá.

Mnoha výzvám se nedá vyhnout! Pokud se však nastaví a udržuje bezpečné prostředí, lze je s trpěli-vostí a flexibilitou z velké části pře-konat.

Jakmile se s mladými lidmi jedná jako s partnery, jakmile má farmář mladé lidi skutečně rád, v momentě kdy chápou, jak a proč se věci mají dělat, jakmile je farmář autentický a jde svým chováním příkladem, pak mladí lidé překážky s větší pravdě-podobností překonají.

I když se fyzická práce může stát únavnou a monotónní, přesto může-te hledat prostředky, jak práci učinit zajímavější buď tím, že necháte mla-dé lidi pracovat se specializovanými nástroji, vložíte do nich důvěru, ne-bo budete pracovat na skupinové dynamice.

Dobrý sociální farmář ví, že i ta nej-nudnější a nejúnavnější práce působí lépe, když je skupinová dynamika zdravá, když ve skupině panuje dob-rá nálada a je s ní legrace a když lidé chtějí trávit čas společně.

Určitě se najde skupina lidí, kteří se rozhodnou, že sociální zemědělství pro ně prostě není - nebo možná není pro ně v této fázi života - a to je v pořádku. Účast by měla být vždy volbou a přáním da-né osoby, bez ohledu na to, o koho jde.