grafik geflüchtete

Sociální zemědělství s
uprchlíky


Základní informace a poznatky

Uprchlíci jsou lidé, kteří uprchli před válkou, násilím, konfliktem nebo pronásledováním a překročili mezinárodní hranice, aby našli bezpečí v jiné zemi. Často museli uprchnout jen s oblečením na zádech, zanechali za sebou domovy, majetek, práci a blízké. Obvykle nevědí, kdy a zda vůbec se vrátí do svého starého života. Podle údajů UNHCR z poloviny roku 2022 je na světě 103 milionů vysídlených osob: z toho 32,5 milionu jsou uprchlíci. Počet vysídlených osob ve světě neustále roste, přičemž v současnosti je stále častějším jevem také vysídlování v důsledku ekologických katastrof a klimatických změn. Ačkoli v této příručce používáme především termín "uprchlík", většina informací se vztahuje i na vysídlené osoby, které nemusí mít nutně status uprchlíka. Uprchlíci jsou obyčejní lidé z jakéhokoli etnického, kulturního nebo náboženského prostředí. Mají také velmi různorodé vzdělání a sociální zázemí a mohou se nacházet v jakékoli fázi života, od raného dětství až po stáří a vše mezi tím. To znamená, že tato cílová skupina je velmi různorodá a skutečně představuje průřez společností, jaký lze najít kdekoli. Proto samozřejmě neexistuje JEDINÝ soubor činností nebo způsobů, které by vyhovovaly všem nebo splňovaly jejich potřeby. Jako vždy je třeba ke každému přistupovat především jako k jednotlivci, ale s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu problémů, kterými si lidé prošli a které budou muset nadále zvládat. Stejně tak se ale jedná o skupinu, která má co nabídnout. Sociální zemědělství má potenciál nabídnout řadu zcela specifických výhod a výsledků lidem, kteří se snaží vybudovat nebo znovu vybudovat svůj život v nové zemi a komunitě. Sociální zemědělci, kteří pracují s touto skupinou, by se měli aktivně snažit podporovat lidi v dosahování mnoha níže uvedených výsledků:


Přidaná hodnota sociálního zemědělství pro uprchlíky

Získávání jazykových znalostí
Možnost příjmu
Ozdravný účinek, posílení duševního zdraví
Sociální začlenění
Možnost volby
Kulturní výměna
Smysluplná činnost
Osvojení jazyka


Klíčové body, na které je třeba se zaměřit

Základní nabídka je stejná jako u všech cílových skupin, ale zaměřuje se zejména na podporu lidí při obnově jejich života v novém prostředí a při řešení specifických problémů, kterým čelí.

Vytvořit podmínky pro placenou práci
Mnoho osob z této skupiny bude velmi toužit po získání placené práce. Na této cestě je můžete podpořit několika způsoby, včetně: Pomáhat lidem získat znalosti a dovednosti v oblasti obecných zemědělských prací, zahradnictví, práce se stroji atd., které lze přímo využít pro placenou práci na místě. Budování jejich sebedůvěry a příslušných jazykových a sociálních dovedností, aby se cítili lépe připraveni vstoupit na místní trh práce, ať už ve svém "starém" zaměstnání, nebo jinak. Návrat k dobrým pracovním návykům a rutině, pokud lidé delší dobu nepracovali. Sdílení znalostí o místní ekonomice a o tom, jak jsou věci strukturovány a organizovány. Možná budete moci využít svých místních kontaktů a znalostí k tomu, abyste lidi posunuli do dalšího vzdělávání, zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. Možná se dozvíte (z jídla!), že někdo je výborný kuchař; možná by mohl prodávat některé své výrobky na místním farmářském trhu?

Budování jazykových dovedností
Pobyt na farmě by měl lidem poskytnout příležitost osvojit si slova a fráze a klást otázky velmi neformálním způsobem bez stresu. Měli by se cítit pohodlně, aby si mohli procvičovat a dělat chyby, a měli by být podporováni při osvojování potřebné slovní zásoby. Pomáhá trpělivost a dobrá nálada a je také dobré vyvinout úsilí, abyste se naučili některé klíčové výrazy

"Farma poskytuje příležitost učit se jazyk dané země ve velmi přirozeném prostředí, osvojovat si slovíčka z toho, že vidíte věci, ukazujete na ně. Pro učení jazyka je mnohem snazší, když ho můžete „vidět“ a „cítit“, pokud jde o učení. "*

Integrace do komunity
Se souhlasem účastníka může být dobré seznámit ho s rodinou, přáteli a sousedy, vyrazit do místní komunity, do obchodů, kaváren atd. a využít vlastní znalosti komunity k tomu, abyste navrhli - a v některých případech i představili - aktivity a zdroje podpory (nebo zábavy!).

Rekonvalescence a zázemí
Důraz by měl být kladen na aktivity, které zahrnují skutečné spojení s rostlinami a zvířaty, pobyt na čerstvém vzduchu a kontakt se zemí a možnost cítit se dobře unavený. Činnost v tomto klidném a nestresovém režimu může lidem poskytnout možnost odpočinout si, zotavit se a může jim dokonce pomoci zotavit se z traumatu.

Kulturní výměna a vzdělávání
Vzájemná výměna tradic, náboženského vyznání a jídla je zajímavou a obohacující součástí společenského zemědělství pro obě strany. Můžete také podpořit účastníky, aby získali každodenní vhled a znalosti o běžném rodinném a domácím životě, kulturních normách, hodnotách atd. v reálném prostředí, nikoli ve třídě nebo z knihy. Můžete například vysvětlit, proč je nadcházející svátek důležitý a jak se slaví. Nebo tam, kde lidé dělají věci velmi odlišným způsobem, který by je mohl v širší společnosti znevýhodňovat, můžete na to jemně upozornit nebo navrhnout jiný způsob jednání, protože jste si vybudovali vztah.


Klíčové body, na které je třeba dávat pozor

Interní výzvy

Pracovat s uprchlíky znamená pracovat s lidmi, kteří toho obvykle hodně prožili. Sociální zemědělci to nemohou "vyřešit", ale mohou s lidmi jednat citlivě a laskavě a poskytnout jim místo tepla, bezpečí a přijetí. Budete také pracovat s lidmi různých kultur, jazyků a původu. Je důležité nevytvářet si stereotypy na základě země původu, ale zůstat otevřený, zvědavý a tolerantní k odlišnostem. Ne vždy to bude příjemné místo, ale je samozřejmě v pořádku, že se nebudete cítit pohodlně po celou dobu.

→ Smutek a vina pozůstalých
Osoba se často potýká s velmi složitými a obtížnými pocity. Zažila dopad útěku - v některých případech strávila nějaký čas také v uprchlických táborech - a ztrátu mnoha aspektů svého starého života a jakéhokoli pocitu normálnosti. Mohou se potýkat se zármutkem a pocitem viny přeživšího. Mohou se obávat o blaho svých přátel nebo rodiny a v některých případech se mohou obávat vlastní deportace.

→ Různé kulturní prostředí
Mnoho uprchlíků bude přirozeně chtít zůstat ve spojení s kulturou svého původu, kterou neopustili dobrovolně. To znamená, že budou moci mluvit svým mateřským jazykem, jíst známé jídlo a stýkat se s dalšími lidmi ze své země nebo kultury. Může pro ně být obtížné začlenit se do jiné kul- tury nebo bojovat s pocitem identity: kam nyní patří?

→ Genderové role
Genderové role a normy se mohou lišit od toho, na co jste zvyklí, a mohou také záviset na rodinném zázemí, životní etapě atd. V některých případech tak může být účastnicím příjemné pracovat pouze se sociální farmářkou: některým mužům může být stejně nepříjemné přijímat pokyny od ženy. Ženy jsou často méně disponované k účasti na něčem takovém, jako je sociální zemědělství, kvůli své roli v domácnosti nebo v péči o děti.

Zkušenosti s válkou, útěkem a životem předtím, než se stali uprchlíky, se u různých pohlaví liší. Ženy mohly čelit další viktimizaci, vykořisťování a sexuálnímu zneužívání, zatímco muži se mohli účastnit bojů.

Externí výzvy

Jedná se o externí problémy, které vy ani účastníci nemusíte mít pod kontrolou nebo se na jejich zvládání podílet. Někdy však ano!

→ Byrokratické a právní překážky
Nejasný pobytový status může být překážkou integrace a plnohodnotného zapojení do sociálního zemědělství. Účastníci mohou mít také potíže se získáním pracovního povolení, což pro ně může být frustrující a znamená to, že jim případně nemůžete nabídnout placenou práci, i když by byla pro obě strany přínosná. U této skupiny mohou nastat také potíže se zajištěním financování sociálního zemědělství, což může být frustrující a omezující.

→ Rasismus a předsudky
Rasismus a předsudky v širší komunitě mohou být něčím, s čím se uprchlíci budou muset vypořádat. Je důležité, abyste zaujali jasný postoj k podpoře uprchlíků a jejich přijetí na vaší farmě a ve vaší komunitě. To může pomoci překonat domněnky a předsudky ostatních.

→ Doprava
Bez auta nebo veřejné dopravy mohou mít účastníci problém dostat se na farmu. Tuto mezeru mohou zemědělci vyplnit sami.


Trauma a PTSD

Upozornění: U této cílové skupiny se mohou vyskytnout zvláštní problémy s traumatem, ale informace zde uvedené vám mohou být užitečné i při práci s jinými skupinami. Patří sem lidé s problémy v oblasti duševního zdraví, lidé využívající služby pro osoby bez domova a osoby závislé na návykových látkách a další osoby, které zažily trau-

Zkušenosti uprchlíků a trauma
Ne každý uprchlík bude trpět posttraumatickou stresovou poruchou, ale mnozí jsou svými zkušenostmi emocionálně ohroženi. Uprchlíci velmi často zažili násilí, ztrátu blízkých a další traumatické události během války, katastrofy nebo útěku. Správně nastavená péče přesouvá pozornost z „Co je s tebou?“ na „Co se vám stalo?“ a uznává, že potřebujeme mít úplný obraz o životní situaci člověka – minulé i současné – abychom mohli poskytovat efektivní služby s léčebným zaměřením.

Může sociální zemědělství hrát roli při překonávání traumatu?
Sociální farmaření může jistě sehrát roli při snižování následků, které může mít traumatický zážitek na duševní zdraví. Osoba se může stabilizovat, když se stane odolnější, což se může stát na základě faktorů, jako je pozitivní přístup, silné sebevědomí, smysluplný každodenní život, možnost placené práce, religiozita, pravidelná škola nebo práce, strukturovaný den a týden, sociální kontakty, osobní odpovědnost, vzdělání a úspěch ve škole. Sociální zemědělství může lidi podpořit v dosažení mnoha z těchto ochranných faktorů.

Jedná se však o velmi složitou oblast a v mnoha případech se reakce na traumatický zážitek dostaví až po letech. To znamená, že osoba, která se zdá být stabilní, může mít náhle problémy. Sociální farmář není vyškolený terapeut, musí znát své limi-

Posttraumatická stresová porucha

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je akutní, chronická nebo opožděná reakce na. Jedná se o úzkostnou poruchu, která se rozvíjí jako reakce na traumatické události, včetně fyzického zranění nebo těžkého duševního či emocionálního stresu, jako jsou vojenské boje, násilné napadení, přírodní katastrofa nebo jiné život ohrožující události.


U různých lidí začíná posttraumatická stresová porucha v různou dobu. Příznaky PTSD mohou začít brzy po děsivé události a poté pokračovat. U jiných lidí se nové nebo závažnější příznaky objeví o několik měsíců nebo dokonce let později. Mezi příznaky, na které si můžete u lidí, které podporujete, dávat pozor, patří:

→ potíže se soustředěním nebo s plněním úkolů
→ extrémní ostražitost nebo takzvaná hypervigilance"
→ nervozita nebo snadná vyděšenost
→ zdánlivá odloučenost od ostatních
→ snadné rozrušení nebo rozzlobení
→ vracejí se vzpomínky nebo pocit, že se událost opakuje.
→ problémy se spánkem nebo noční můry
→ možné fyzické příznaky, jako je nadměrné pocení, třes nebo nevolnost.
→ neustálé vyjadřování obav a pocitu viny